Doanh thu từ phát hành báo chí đã vượt doanh thu từ quảng cáo